About NSRRC / Organization

Board of Trustees (in alphabetical order by surname excl. the Chairman)

Title Name
Chairman Minn-Tsong Lin *
Member Chien-Te Chen *
Member Jen-Sue Chen
Member Li-Chyong Chen
Member Mei-Yin Chou *
Member Bon-Chu Chung *
Member Bing-Joe Hwang
Member Mann-Ching Sherry Ku
Member Yuan-Tseh Lee
Member Kung-Yee Liang
Member Meng-Fan Luo
Member Yuen-Ron Shen
Member Samuel C.C. Ting
Member Hung-Duen Yang *
* Executive director

Supervisory Board (in alphabetical order by surname excl. the Executive Supervisor)

Title Name
Executive Supervisor Chun-Fu Wu
Supervisor Kwo-Liang Chen
Supervisor Wen-Ching Wang